Bericht van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is te spreken over het resultaat over 2022. Het bedrijf boekte een bescheiden winst in een turbulent jaar waarin het bedrijf te maken had met covid en met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne op energieprijzen en economie. Vebego is een gezond bedrijf. Mede hierdoor heeft het in 2022 de kosten kunnen dragen van grote interne reorganisaties. Het bedrijf is er daarnaast in een zeer krappe arbeidsmarkt in geslaagd om zich bij de werving van medewerkers in gunstige zin te onderscheiden.

Als Raad zijn we tevreden over het presteren en het functioneren van de Board of Directors. De financiële handel en wandel is in orde en op orde. Dit concludeert de Raad aan de hand van de maandelijkse updates en de kwartaalcijfers die zij heeft ontvangen. Designing our Future, het grote herontwerp uit 2020 dat zich richt op een toekomst met elf grote bedrijven in vier landen, ligt volledig op koers. De integratie van negen schoonmaakbedrijven tot één groot Nederlands schoonmaakbedrijf is effectief geworden per 2023. Ook het nieuw te vormen grote groenbedrijf in Nederland staat in de steigers en werkt toe naar volledige integratie en vooral ook één gezicht in 2023. Belangrijke opbrengst van 2022 is de integratie van hectas en Servico tot één groot Duits schoonmaakbedrijf. Dit bedrijf dat zich per 2023 Vebego Facility Services is gaan noemen zal in de eerste helft van 2023 definitief aftrappen. Op het gebied van rebranding zijn ferme stappen gezet. De twee grote nieuwe bedrijven in Nederland en Duitsland dragen al de naam Vebego. De andere bedrijven in België, Zwitserland en Duitsland werken eveneens toe naar één naam, één merk.

Als Raad stellen we de lange termijn doelen van onderneming centraal. Belangrijke rol hierbij is het bewaken van de strategie. In gesprekken met de Board of Directors hebben we de strategie in het afgelopen jaar getoetst op consistentie - Doe je wat je zegt? Volg je het plan? Is het einddoel nog steeds scherp? - en op verdere implementatie. We zijn steeds goed geïnformeerd over de voortgang en over voorliggende implementaties. Als Raad hebben we in 2022 het belang van een investeringsagenda benadrukt, als een van de manieren om de strategie levend en tastbaar te maken. Ook hebben we meermalen in bredere zin met de directie van gedachten gewisseld over hoe Vebego verder vorm kan geven aan de groeistrategie. Is het vooral ‘Buy’ of vooral ‘Build’? Koersen we op incrementele groei of op snellere groei via overnames? Hierbij is het verdere ontwerp van een financieringsbeleid en een beoordelingsproces van bedrijven op de agenda gezet. Met als doel dat Vebego snel kan handelen als er zich acquisitiekansen voordoen.

De Raad is in 2022 geïnformeerd over CSRD, de nieuwe vanuit de EU opgelegde richtlijn voor duurzaamheidsverslaglegging. Vebego wil hierin vooroplopen en is zich hier volop op aan het voorbereiden. Als Raad zien we hierin eens te meer de bevestiging dat Vebego oog heeft voor de belangen van alle stakeholders. We zien het ook terug in het dagelijkse handelen: Vebego investeert veel in het vakmanschap en het werkplezier van de medewerkers.

Als Raad geven we gevraagd en ongevraagd advies. We stellen vragen en brengen kennis in. Als Raad hebben we bijvoorbeeld meegedacht over de fusie van hectas en Servico tot Vebego Facility Services in Duitsland, in de wetenschap dat het altijd moeite en tijd kost om bedrijven te integreren. Wat valt mee, wat valt tegen? Hoe gaan we verder? Ook was de Raad, hoewel het deze rol formeel niet heeft, nauw betrokken bij de twee nieuwe benoemingen in de Executive Board in 2022.

De Raad had in 2022 vier reguliere vergaderingen. Er waren twee bedrijfsbezoeken. Deze bezoeken hebben als doel om nader kennis te maken met de business en met de mensen bij Vebego. Naast een bezoek aan Yask (inmiddels Vebego Facility Solutions) op de High Tech Campus in Eindhoven, bracht de Raad twee dagen door in Zwitserland op uitnodiging van Vebego AG. Hierbij ging de Raad onder andere op bezoek bij een grote klant (Lindt & Sprüngli). Ook was er een presentatie over het innovatieve ecosysteem iCITY in de regio Basel en over Great Place To Work; Vebego AG stond in 2022 in de Top 3 van 'best workplaces' in heel Europa.

Als Raad hebben we in de tweede helft van 2022 een zelfevaluatie uitgevoerd onder begeleiding van een externe partij. Hierbij hebben we onder andere gekeken naar de effectiviteit van ons werk en naar de onderlinge samenwerking. We hebben andermaal impliciete aannames over taken en competenties gecheckt en expliciet gemaakt voor elkaar. De zelfevaluatie past bij de good governance die we nastreven en helpt ons om een effectieve Raad van Commissarissen te blijven – een Raad waar complementaire kwaliteiten worden benoemd én worden ingezet. Er waren in 2022 geen mutaties in de Raad.

Wij bieden u hierbij het door de Board of Directors opgestelde Jaarverslag 2022 aan. De jaarrekening 2022 is door Deloitte Accountants B.V. gecontroleerd en van een goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant voorzien. De jaarrekening is door onze Raad goedgekeurd. Wij kunnen ons verenigen met het in de jaarrekening opgenomen voorstel van resultaatbestemming. Wij adviseren de Algemene Vergadering de jaarrekening 2022 vast te stellen.

Was getekend

Raad van Commissarissen:

   

Pamela Boumeester, voorzitter

          

Ton Goedmakers sr.

          

Loes van Rijsoort

          

Willem Cramer

          

Jan van Hoek

          

Voerendaal, 15 mei 2023

Mijn Rapport