Balans

De kapitaalpositie van Vebego blijft sterk. De solvabiliteit komt uit op 25,7% (2021: 26,4%). De lichte daling van het solvabiliteitspercentage komt door een andere verhouding van het Eigen Vermogen ten opzichte van het Totale Vermogen. De stijging van het Eigen Vermogen komt voort uit het positieve resultaat over 2022, na aftrek van het uitgekeerde dividend. Het balanstotaal steeg met name door de acquisitie en toevoeging van hectas; dit is vooral te zien in de stijging van de vorderingen op handelsdebiteuren. De stand van de liquide middelen daalde door de acquisitie van hectas en kwam, na aftrek van de kortlopende schulden aan kredietinstellingen, op balansdatum uit op € 71 miljoen.

De liquiditeitspositie van Vebego is in 2022 ten opzichte van 2021 gedaald. De daling is het gevolg van het afgenomen resultaat gecorrigeerd voor afschrijvingen, de mutaties in de voorzieningen en mutaties in het werkkapitaal. Forse investeringen in geconsolideerde deelnemingen (onder andere hectas), uitgekeerde dividenden, meer betaalde winstbelasting en aflossingen van langlopende schulden hadden een versterkend effect op de daling. Meer ontvangen rente en dividenden zorgden slechts voor een beperkte verbetering. De kasstroom uit investeringsactiviteiten, gecorrigeerd voor investeringen in geconsolideerde deelnemingen, bewoog zich in 2022 rond hetzelfde niveau als voorgaand jaar. Vebego beschikt nog steeds over ruim voldoende eigen middelen om de strategische visie en de onderliggende plannen van de dochterbedrijven te financieren.

Mijn Rapport