Ons bestuur

Om als Vebego-bedrijven meer impact te kunnen maken, hebben we in 2019 plannen gemaakt om Vebego robuuster te organiseren. Niet alleen op bedrijfsniveau, maar ook op het niveau van Vebego Group. Sinds 2021 bestaat de Board of Directors uit Ton Goedmakers (CEO) en Ronald Goedmakers. Zij voeren samen met de leden van de Executive Board de dagelijkse leiding over het bedrijf. In 2022 hebben we de beoogde wijzigingen in de Executive Board doorgevoerd. Bij de nieuwe samenstelling hebben we bewust gezocht naar meer diversiteit, in het bijzonder naar een meer evenredige man/vrouw-verdeling in de Board.

Giuseppe Santagada, Niel Cortenraad, Sirka Hintze, Ton Goedmakers, Poléanne Vluggen, Mark van Haasteren, Ronald Goedmakers

Per 1 september 2022 is Poléanne Vluggen aangetreden als nieuwe CPCO (Chief People & Culture Officer). In die functie volgt zij Peter van Montfort op. Poléanne heeft veel internationale ervaring met verandermanagement op het gebied van cultuur, structuur en leiderschap. Als CPCO richt zij zich op het ontwikkelen van de cultuur en het verder uitbouwen van betekenisvol werk, zodat onze medewerkers hun maatschappelijke positie kunnen versterken. Naast een nieuwe CPCO is de Executive Board versterkt met een nieuwe Chief Value Officer (CVO): de Duitse Sirka Hintze. Zij is per 1 februari 2023 aangetreden en heeft ruime financiële ervaring in bankwezen, transport en logistiek. Vebego kiest bewust voor een CVO in plaats van de gebruikelijke CFO. Hiermee geven we uiting aan een bredere kijk op prestaties en resultaten - meer dan alleen financieel. Die ontwikkeling sluit aan bij de ambities van Vebego; het creëren van waarde voor klanten, medewerkers en de maatschappij staat voor ons ten slotte centraal. De Chief Value Officer wordt verantwoordelijk voor de groei, optimalisatie en bescherming van waarde voor al onze stakeholders. De zoektocht naar een nieuwe CVO liet wat langer op zich wachten. Gedurende deze periode heeft Ronald Goedmakers de betreffende taken op zich genomen; hiervoor zijn we hem dankbaar.

Met de komst van Poléanne en Sirka zijn alle rollen in de Executive Board vervuld. Naast de CPCO en de CVO bestaat de Executive Board uit een Chief Operating Officer (COO) voor Nederland en België (Mark van Haasteren), een COO voor Duitsland en Zwitserland (Giuseppe Santagada) en een Chief Strategy Officer (Niel Cortenraad).

Designing our Future

Voor het derde opeenvolgende jaar ging veel bestuurlijke aandacht uit naar het traject Designing our Future (DoF). In het bijzonder hebben we de samenvoeging tot Vebego Cleaning Services Nederland met veel belangstelling gevolgd, evenals de integratie tussen hectas en Servico in Duitsland. Als Board spreken we onze waardering uit voor de grote stappen die gezet zijn in de bedrijven om te komen tot 11 robuuste organisaties. Het gaat daarbij om organisatiewijzigingen, maar ook om aanpassingen van processen, systemen, functies. Veel vacatures in managementteams zijn vervuld, zowel door nieuw talent aan te trekken als door eigen medewerkers een nieuwe uitdaging te bieden. Het bewust streven naar meer diversiteit op leidinggevend niveau is, met name in de Nederlandse bedrijven, terug te zien in de samenstelling van de diverse managementteams.

Ook in de besturing en monitoring van de bedrijven hebben we in 2022 stappen gezet. Ieder kwartaal rapporteren de bedrijven aan de Executive Board. De formele besprekingen combineren we met een informeel contactmoment, zodat deze zogenoemde Q-meetings waardevol zijn voor alle betrokkenen. In 2023 gaan we hier gestructureerd mee door.  Daarvoor stellen we een KPI-dashboard op met zowel financiële als niet-financiële KPI’s. Ook de voortgang die bedrijven boeken op het gebied van Great Place to Work, Ecovadis en NPS monitoren we tijdens deze Q-meetings.

Om ook in de toekomst ruimte te hebben voor overnames, heeft Vebego de financieringsruimte vergroot met een kredietovereenkomst en een zogenaamde ‘accordeonregeling’. Tegelijkertijd hebben we het financieringsbeleid opnieuw tegen het licht gehouden.

Wijziging vennootschappelijke topstructuur

In september 2022 hebben we de statutaire naam van Vebego B.V. gewijzigd in Vebego Group B.V. en die van Vebego International B.V. in Vebego B.V. Deze entiteiten handelen onder de naam Vebego Group dan wel Vebego. Deze wijziging zorgt voor een betere aansluiting op de strategie en de nieuwe organisatie en is gecommuniceerd als onderdeel van de groepsbrede rebranding. De ontbinding van Vebego Holding N.V. vindt plaats na goedkeuring van de jaarrekening 2022. Tot die tijd heeft de Raad van Commissarissen bevoegdheid voor twee entiteiten (Vebego Group B.V. en Vebego Holding N.V.).

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) is een klankbord en adviseur voor de Board of Directors. De RvC houdt daarnaast integraal toezicht op het beleid van de Board of Directors en op de algemene gang van zaken. De samenstelling van de RvC is in het verslagjaar 2022 ongewijzigd gebleven. De raad bestaat uit vijf personen (twee vrouwen, drie mannen): Pamela Boumeester (voorzitter), Loes van Rijsoort, Willem Cramer, Ton Goedmakers sr en Jan van Hoek.

Loes van Rijsoort, Jan van Hoek, Ton Goedmakers sr, Willem Cramer en Pamela Boumeester

Pamela Boumeester treedt per 1 juli 2023 terug als voorzitter en lid van de Raad van Commissarissen van Vebego Group. Zij is dan ruim vier jaar voorzitter van de Raad geweest. De procedure om te komen tot een opvolger van Pamela is inmiddels opgestart.

In dit overzicht staan de personalia van de leden van de Raad.

Bij de samenstelling van de RvC kijken we naar individuele ervaring en deskundigheid, maar ook naar de competentie van de Raad als geheel. Het streven is een heterogeen, complementair team waarbij de commissarissen elkaar aanvullen en versterken, maar elkaar ook voldoende tegenwicht en scherpte bieden. Bij toekomstige vacatures laat Vebego, naast individuele eisen, ook diversiteit binnen de Raad meewegen. Voor de familiecommissaris is de maximale termijn van twee keer vier jaar niet van toepassing.

Over het jaar is voldaan aan het corporate governance-beleid, zoals vastgelegd in de code Vebego & goed bestuur.

Was getekend

Board of Directors

          

Ton Goedmakers, CEO

Ronald Goedmakers

Voerendaal, 15 mei 2023

Mijn Rapport