Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Vebego Group B.V.

Ons oordeel

De samengevatte jaarrekening 2022 (hierna ‘de samengevatte jaarrekening’) van Vebego Group B.V. te Voerendaal is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2022 van Vebego Group B.V.

Naar ons oordeel is de bijgesloten samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening 2022 van Vebego Group B.V. op basis van de grondslagen zoals beschreven in punt 1.2 in de toelichting. 

De samengevatte jaarrekening bestaat uit:

  1. De geconsolideerde balans per 31 december 2022.

  2. De geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2022.

  3. Het geconsolideerd kasstroomoverzicht 2022.

Samengevatte jaarrekening

De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van Boek 2 Titel 9 van het in Nederland geldend Burgerlijk Wetboek. Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening en onze verklaring daarbij kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Vebego Group B.V. en onze controleverklaring daarbij.

De gecontroleerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij

Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de gecontroleerde jaarrekening 2022 van Vebego Group B.V. in onze controleverklaring van 15 mei 2023.

Verantwoordelijkheden van de Board of Directors en de Raad van Commissarissen voor de samengevatte jaarrekening

De Board of Directors is verantwoordelijk voor het opstellen van de samengevatte jaarrekening op basis van de grondslagen zoals beschreven in punt 1.2 in de toelichting.

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de vennootschap.

Onze verantwoordelijkheden

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel of de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent is met de gecontroleerde jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810 ‘Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten’.

Eindhoven, 15 mei 2023

Was getekend

Deloitte Accountants B.V.

R.H.M. Hermans MSc RA

Mijn Rapport