Samengevatte jaarrekening Vebego Group 2022

1.1 Instructie voor de lezer

De samengevatte jaarrekening is een verkorte versie van de geconsolideerde jaarrekening 2022 van Vebego Group B.V. Deze samengevatte jaarrekening bevat niet alle informatie die in de volledige jaarrekening wordt verstrekt en dient gelezen te worden in samenhang met de volledige jaarrekening, waaronder de daarin opgenomen waarderingsgrondslagen en toelichting op de onderscheiden posten. De jaarrekening 2022 van Vebego Group B.V. is te verkrijgen bij de vennootschap.

1.2 Uitgangspunten bij de opstelling van de geconsolideerde balans, winst- en verliesrekening en andere financiële overzichten

De geconsolideerde jaarrekening van Vebego Group B.V., waaraan deze samengevatte jaarrekening is ontleend, is opgesteld in overeenstemming met Boek 2 Titel 9 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek.

Klik hier voor de lijst van kapitaalbelangen die van betekenis zijn voor het wettelijk vereist inzicht.

Mijn Rapport