Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2022

(In duizenden euro)

    

2022

    

2021

Kasstroom uit operationele activiteiten:

         

Netto-omzetresultaat

   

12.513

    

34.308

Aanpassingen voor:

         

- Afschrijvingen en andere waardemutaties

   

27.388

    

20.817

- Mutaties in voorzieningen

   

4.006

    

3.260

- Veranderingen in werkkapitaal:

         

. mutatie kortlopende vorderingen

 

-41.726

    

-7.294

  

. mutatie voorraden

 

-957

    

1.475

  

. mutatie kortlopende schulden exclusief kredietinstellingen

 

6.371

    

46.059

  
    

-36.312

    

40.240

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

   

7.595

    

98.625

Ontvangen interest

 

427

    

322

  

Ontvangen dividenden

 

3.838

    

3.095

  

Betaalde winstbelasting

 

-10.220

    

-8.118

  
    

-5.955

    

-4.701

Kasstroom uit operationele activiteiten

   

1.640

    

93.924

          

Kasstroom uit investeringsactiviteiten:

         

Investeringen in (im-)materiële vaste activa

 

-25.184

    

-22.197

  

Desinvesteringen (im-)materiële vaste activa

 

8.644

    

1.007

  

Investeringen in geconsolideerde ondernemingen

 

-46.076

    

-3.057

  

Desinvesteringen van geconsolideerde ondernemingen

 

0

    

3.563

  

Investeringen/desinvesteringen in niet-geconsolideerde ondernemingen

 

6

    

5.197

  

Verstrekte langlopende vorderingen

 

-2

    

-553

  

Ontvangen aflossingen langlopende vorderingen

 

457

    

313

  

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

   

-62.155

    

-15.727

    

-60.515

    

78.197

Kasstroom uit financieringsactiviteiten:

         

Ontvangsten uit kapitaalverhogingen

 

0

    

81.277

  

Ontvangsten uit langlopende schulden

 

179

    

0

  

Aflossingen van langlopende schulden

 

-30.273

    

-110.804

  

Betaalde dividenden

 

-8.768

    

-8.374

  

Betaalde interest

 

-2.955

    

-1.456

  

Mutatie kredietinstellingen

 

427

    

-463

  

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

   

-41.390

    

-39.820

          

Nettokasstroom

   

-101.905

    

38.377

Koers- en omrekeningsverschillen

   

1.709

    

1.084

Mutatie geldmiddelen

   

-100.196

    

39.461

Saldo geldmiddelen begin verslagjaar

   

174.817

    

135.356

Saldo geldmiddelen einde verslagjaar

   

74.621

    

174.817

Het aan belangen van derden toerekenbare bedrag van het saldo geldmiddelen einde verslagjaar bedraagt € 0,7 miljoen (2021: € 0,6 miljoen).

Mijn Rapport