Geconsolideerde balans per 31 december 2022 (voor winstbestemming)

(In duizenden euro)

Activa

  

31.12.2022

   

31.12.2021

        

Vaste Activa

       
        

Immateriële vaste activa

       

Goodwill

 

48.516

   

17.658

 

Overige immateriële vaste activa

 

21.207

   

6.589

 
   

69.723

   

24.247

        

Materiële vaste activa

       

Bedrijfsgebouwen en bedrijfsterreinen

 

16.956

   

11.842

 

Machines en installaties

 

21.491

   

16.524

 

Andere vaste bedrijfsmiddelen

 

20.433

   

16.306

 
   

58.880

   

44.672

        

Financiële vaste activa

       

Deelnemingen in verbonden partijen

 

11.022

   

14.493

 

Latente belastingvorderingen

 

1.715

   

1.296

 

Overige vorderingen en leningen u/g

 

1.710

   

2.041

 
   

14.447

   

17.830

        

Vlottende activa

       

Voorraden

       

Handelsvoorraden

 

7.454

   

5.207

 
   

7.454

   

5.207

        

Vorderingen

       

Handelsdebiteuren

 

182.727

   

125.680

 

Overige verbonden maatschappijen

 

106

   

98

 

Overige vorderingen en overlopende activa

 

29.378

   

21.352

 
   

212.211

   

147.130

        

Liquide middelen

  

74.621

   

174.817

        
        
        
   

437.336

   

413.903

Passiva

  

31.12.2022

   

31.12.2021

        

Groepsvermogen

       

Aandeel Vebego Group B.V. in het groepsvermogen

 

112.436

   

109.371

 

Aandeel derden in het groepsvermogen

 

160

   

-102

 
   

112.596

   

109.269

        

Voorzieningen

       

Voor pensioenen

 

3.476

   

29

 

Voor belastingen

 

11.533

   

5.130

 

Voor reorganisaties

 

6.601

   

5.565

 

Voor eigenrisicodragerschap WGA

 

8.556

   

9.851

 

Voor jubileumuitkeringen

 

4.021

   

4.255

 

Overige voorzieningen

 

7.863

   

5.246

 
   

42.050

   

30.076

        

Langlopende schulden

       

Kredietinstellingen

 

4.523

   

2.526

 

Hypotheken o/g

 

2.106

   

2.178

 

Schulden aan groepsmaatschappijen

 

0

   

28.784

 

Achtergestelde leningen

 

225

   

225

 

Investeringsverplichtingen

 

4.591

   

12.556

 

Overige schulden

 

165

   

62

 
   

11.610

   

46.331

        

Kortlopende schulden

       

Kredietinstellingen

 

3.151

   

2.724

 

Leveranciers- en handelskredieten

 

54.980

   

44.519

 

Schulden aan groepsmaatschappijen

 

15

   

15

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

58.206

   

47.349

 

Overige schulden en overlopende passiva

 

154.728

   

133.620

 
   

271.080

   

228.227

        
        
        
        
   

437.336

   

413.903

Mijn Rapport