Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2022

(In duizenden euro)

  

2022

  

2021

      

Netto-omzet

 

1.370.766

  

1.052.209

Kostprijs van de omzet

 

1.097.661

  

830.536

      

Bruto-omzetresultaat

 

273.105

  

221.673

Verkoopkosten en algemene beheerkosten

 

260.592

  

187.365

      

Netto-omzetresultaat

 

12.513

  

34.308

Financiële baten en lasten

 

433

  

-1.236

      

Resultaat voor belastingen

 

12.946

  

33.072

Belastingen resultaat

 

-5.778

  

-11.543

Aandeel in het resultaat van (niet-)geconsolideerde ondernemingen

 

3.778

  

7.312

      

Resultaat na belastingen

 

10.946

  

28.841

Aandeel derden

 

-330

  

-549

      

Resultaat toekomend aan de rechtspersoon

 

10.616

  

28.292

Mijn Rapport