Impactstrategie

Onze impactstrategie is onderdeel van de totale strategie. En heeft als centraal uitgangspunt: Vebego wil goed doen en een positieve impact maken op mens, milieu en maatschappij. We willen deel van de oplossing zijn, dat iedereen zich welkom voelt bij ons bedrijf. En positief bijdragen aan de levens van mensen en aan de toekomst van onze planeet, met alles wat in ons vermogen ligt.

Duurzaam en onderscheidend zijn

Een solide impactstrategie helpt ons bij onze missie: het creëren van betekenisvolle banen. Het maakt er deel van uit. Ook vragen klanten in toenemende mate naar de duurzaamheid van onze bedrijfsvoering. En bij de wet- en regelgeving die er is en die er aankomt (Klimaatakkoord, EU Green Deal, CSRD, zie ook verderop in deze paragraaf) past ook een meerjarige impactstrategie die ervoor zorgt dat we onze duurzaamheidsdoelen transparant maken, meten en behalen. Dat betekent ook verantwoording afleggen en toelichten waarom een doelstelling eventueel niet behaald is. Iets vergelijkbaars geldt voor onze ambitie om een Great Place To Work te zijn. Een ambitie die intrinsiek gedreven is, en tegelijkertijd aansluit bij de noodzaak om als werkgever onderscheidend te zijn in een arbeidsmarkt die uitermate krap is in alle landen waar we actief zijn.

Strategie verfijnd en omlijnd

In 2022 hebben we onze impactstrategie verder verfijnd en omlijnd. We hebben voor onze vier belangrijkste stakeholders - medewerkers, klanten, maatschappij, eigen organisatie - op hoofdlijnen vastgesteld welke impact we willen maken, wat hierin onze doelstellingen zijn, en hoe we onze voortgang op deze gebieden verder vormgeven en meten en monitoren. Dat is verbeeld in onderstaande visual.

Vebego's impactstrategie

In het centrum van de visual staat onze missie, het hogere doel waar ons hart naar uitgaat: het creëren van betekenisvolle banen die bijdragen aan het bouwen van betekenisvolle levens. Daar hebben we voor alle vier stakeholders, in de binnenste ring, onze ambities aan toegevoegd. In de buitenste ring is beschreven hoe we die ambitie concreet vorm gaan geven en hoe we onze voortgang hierin meten en waarborgen.

KPI’s geformuleerd voor 2023

Daarnaast hebben we in 2022 ook concrete KPI’s voor 2023 geformuleerd bij onze impactdoelstellingen. Deze KPI’s zijn:

KPI 2023 voor doelstelling CO2-neutraal in 2030: bedrijfsspecifieke roadmap 1 april Alle Vebego bedrijven maken voor 1 april 2023 een bedrijfsspecfieke roadmap. Hierin benoemen ze de reductiedoelen, over de huidig gemeten scope, om in 2030 CO2 neutraal te zijn.

Scope 1-2-3

Daarom hebben we in al onze bedrijven in 2022 de CO2-uitstoot in kaart gebracht. Samen met Climate Neutral Group hebben we hiervoor negen kick-off workshops georganiseerd. In deze sessies zijn de bedrijven meegenomen in de Impactstrategie van Vebego, het waarom van het strategisch programma CO2-neutraal, de drie scopes met de verschillende CO2-uitstootbronnen, en de generieke roadmap.

Als KPI voor 2023 hebben we vastgesteld dat de bedrijven uiterlijk 1 april 2023 hun bedrijfsspecifieke roadmap aanleveren bij het Impact Team. De roadmap bevat alle benodigde reductiemaatregelen richting 2030,op basis van de huidige gemeten scope. Het Impact Team beoordeelt de roadmap op juistheid en haalbaarheid, met hulp van Climate Neutral Group. Verantwoordelijk voor deze KPI zijn onze COO's.

KPI 2023 voor doelstelling circulair ondernemen in 2030: bedrijfsspecifieke roadmap 1 oktober Vebego streeft naar maximale hernieuwbaarheid, lange levensduur, optimaal gebruik of hergebruik, renovatie, herfabricage, recycling van schoonmaakapparatuur en biologische afbraak van schoonmaakproducten. Dat doen we om de waarde van de hulpbronnen, producten en materialen te behouden. Onze doelstelling voor circulair ondernemen is: in 2030 is 50% van ons materiaalgebruik en ons afval circulair. Als KPI voor 2023 is vastgesteld dat de bedrijven uiterlijk 1 oktober 2023 een bedrijfsspecifieke roadmap voor circulair ondernemen overleggen aan het Impact Team. Verantwoordelijk voor deze KPI zijn onze COO's.

KPI 2025 voor doelstelling verticale diversiteit en inclusie Vebego wil de diversiteit in gender en culturele achtergrond vergroten in de drie toplagen en in sleutelposities. Als KPI is vastgelegd dat in 2025 in deze specifieke categorie minimaal 33% vrouw is. Het aantal mensen met een andere culturele achtergrond dan het totaal is tegen die tijd in dezelfde categorie minimaal 10%. Verantwoordelijk voor deze KPI is onze Chief People & Culture Officer. Op basis van een medewerkersscan bij indirecte medewerkers en teamleiders, en een beleidsscan heeft Vebego in 2022 een nulmeting laten uitvoeren door de Nederlandse InclusiviteitsMonitor. In vervolg hierop zijn en worden wervings- en sollicitatieprocessen geëvalueerd om genderdiversiteit en culturele diversiteit te stimuleren.

KPI 2023 voor doelstelling 30% medewerkers met afstand tot arbeidsmarkt in 2030 Vebego heeft als doelstelling dat 30% van de medewerkers in 2030 eerder een afstand tot de arbeidsmarkt heeft gehad of heeft ervaren. Wie deze ‘MAA’ (mensen met afstand tot de arbeidsmarkt) zijn, wordt mede bepaald door lokale wet- en regelgeving. Vebego hanteert dit als algemene definitie: Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn personen met een verminderd vermogen om te werken als gevolg van fysieke, mentale, medische, sociale, educatieve of economische belemmeringen, en die daardoor langer dan een jaar werkloos zijn. Het betreft mensen met een handicap of ziekte die hun vermogen om te werken belemmert, mensen met weinig of geen onderwijs, met een gebrek aan werkervaring of een criminele achtergrond, en/of mensen die te maken hebben met taalbarrières en/of vervoersproblemen of andere belemmeringen. Op basis van deze definitie wordt in 2023 per bedrijfsonderdeel een afspraak gemaakt over hun bijdrage aan onze doelstelling voor 2030. Verantwoordelijk voor deze KPI is onze Chief People & Culture Officer.

Toewerken naar CSRD

In 2022 is Vebego begonnen met het toewerken naar ‘CSRD’: Corporate Sustainability Reporting Directive. Deze nieuwe EU-richtlijn verplicht grote beursgenoteerde bedrijven (vanaf 2024) en grote bedrijven zoals Vebego (vanaf 2025) om te rapporteren over de impact van hun bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. De rapportagevereisten worden in de nieuwe richtlijn uitgebreid naar meer onderwerpen. Bedrijven moeten voortaan ook rapporteren over hun impact op onder andere klimaatverandering, sociale en menselijke rechten, diversiteit en inclusie, en corruptiebestrijding.

De voorbereidingen op CSRD helpen ons om nog beter zicht te krijgen op onze milieu- en sociale prestaties en op duurzame bedrijfspraktijken. Het helpt ons om gebieden op te sporen die voor verbetering vatbaar zijn en om maatregelen uit te voeren die onze ecologische voetafdruk verkleinen en onze sociale impact te vergroten. Het helpt ons ook om potentiële risico's beter te beheersen en kansen te benutten die verband houden met duurzaamheid.

Grote stappen gezet met materialiteitsanalyse

Bepaalde duurzaamheidsthema's zijn verplicht om over te rapporteren. Maar er zijn ook duurzaamheidsthema's die relevant zijn voor de eigen organisatie/branche. Om het belang hiervan te bepalen worden er zowel interne- als externe stakeholders betrokken in een materialiteitsanalyse. Het gaat hierbij om onderwerpen op het gebied van ESG (Environment, Social, Governance) waar het bedrijf impact op heeft of door beïnvloed wordt.

Materialiteit

Inside-out, outside-in In voorbereiding op CSRD heeft Vebego samen met een externe consultant in 2022 grote stappen gezet met het maken van een materialiteitsanalyse voor de eigen onderneming. We hebben tot op detailniveau bekeken welke positieve en/of negatieve impact Vebego heeft op mens en milieu (inside-out). En wat de financiële kansen en risico’s van externe factoren zijn op Vebego (outside-in): wat is de financiële impact op Vebego van onder meer klimaatverandering, krapte op de arbeidsmarkt, en tekort aan grondstoffen?

Vast format en verplichte onderdelen De CSRD-rapportages worden volgens een vast format opgesteld en bevatten altijd informatie over algemene zaken op het gebied van bedrijfsvoering zoals governance, strategie, risicomanagement, statistieken en doelstellingen. Daarnaast zijn er twee hoofdonderwerpen waar alle bedrijven verplicht over moeten rapporteren: klimaatverandering en het eigen personeelsbestand.

Bedrijfsspecifieke thema’s Naast deze verplichte onderdelen stelt ieder bedrijf als onderdeel van de materialiteitsanalyse ook bedrijfsspecifieke thema’s vast. Vebego heeft deze thema’s in 2022 grotendeels uitgevraagd mede aan de hand van een interne en externe stakeholderanalyse. Het gaat hierbij om ‘topics’ als biodiversiteit, circulariteit, diversiteit en governance. Stuk voor stuk onderwerpen die er voor Vebego werkelijk toe doen en waar Vebego in haar handelen ook prioriteit aan geeft.

Volgende stap: GAP-analyse in 2023 Dankzij de materialiteitsanalyse, die we in 2023 afronden, hebben we beter zicht gekregen op wat we nog moeten doen in voorbereiding op CSRD. In 2023 vindt er, als volgende stap, een GAP-analyse plaats voor de elf grote bedrijven van Vebego. Nu we weten welke data we mettertijd nodig hebben, gaan we onderzoeken wat er over twee jaar gereed moet zijn, wat we al hebben, en wat we nog moeten inrichten.

Mijn Rapport